blåmejse

Fora København er en levende kursusvirksomhed, som udover en række aftenskolekurser har specialiseret sig i at skræddersy kurser. Vi laver kurser i tæt samarbejde med interesseorganisationer, kommuner, virksomheder eller grupper af borgere med fælles interesse. Vi  skaffer en dygtig underviser, tilbyder velegnede lokaler, tager imod tilmeldinger og administrerer betalinger og lønudbetaling.

Kontakt os, hvis du vil have tilbud på et kursusforløb til netop jeres behov. Ring til Skoleleder Inge Lindqvist eller skriv på
kbh@fora.dk  

  

Fora København er dannet i 1952 som Frit Oplysningsforbund og er i dag medlem af Landsorganisationen
Fora

Herunder kan du læse foreningens vedtægter 

                                                                                                                                                                                                                              TILBAGE  læsning

 

 

Vedtægter  for  Fora  København.

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Fora København med hjemsted i  København Kommune.

§ 2 Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

§ 3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning , der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet, samt  give borgerne redskaber  til aktivt at deltage i det samfund vi lever i.

§ 4 Virksomhed

Stk. 1.  Formålet søges opnået gennem  folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger m.m. inden for relevante fag og emner.

Stk. 2.Foreningen er en ”non profit” virksomhed, således at eventuelt overskud forbliver i virksomheden.

§ 5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 1. marts til 31. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Skolelederens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 5. Arbejdsplan og budget for det kommende år.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af øvrige bestyrelse. Herunder beslutning om antal i bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Evt. andre personvalg.
 11. Procedure for valg af deltagerrepræsentant.
 12. Valg af revisor  eller statsautoriseret revisor.
 13. Valg af kritisk  revisor og revisorsuppleant.
 14. Fastsættelse af kontingent.
 15. Eventuelt.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer  valgt af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt- og af deltagerne i foreningens aktiviteter. Endvidere deltager foreningens skoleleder og 1 - 2 repræsentanter udpeget af- og blandt foreningens lærerkreds samt øvrige ansatte personer, i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger blandt foreningens medlemmer  de stemmeberettigede delegerede til Foras landsmøde.

§ 8 Ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med  lærerne.

Skoleleder deltager i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Bestyrelsen kan indkalde rådgivere.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningen anvender  modtagne tilskud og anviste lokaler m.v. i overensstemmelse med lov om støtte til folkeoplysning og for, at der føres fuldstændigt regnskab herfor.

§ 9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtagelsen forudsætter  enten  2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer eller almindeligt flertal på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med  vedtægterne for Fora.

§ 12 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 13 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora.

§ 15 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Fora i kraft den 31. marts 2016, hvis ikke andet aftales på generalforsamlingen. Vedtægterne  erstatter hidtil gældende vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2016.

Bestyrelsens underskrifter: